Algemene voorwaarden bij de dienstverlening van:
Ligtpunt.nl/Nell van de Ligt

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Nell van de Ligt, hierna te noemen 'Opdrachtnemer', zijn gedaan, werkzaamheden die door Opdrachtnemer zijn verreicht en overeenkomsten die door Opdrachtnemer zijn of worden aangegaan met een Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg tredden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.
   

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij dit in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht dienen te verstrekken.
 3. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat zulks door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
   

Artikel 3 Leveringstermijnen

 1. Alle termijnen voor levering van diensten worden door Opdrachtnemer naar beste weten en vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van een aanbieding of bij het aangaan van een overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren.  Deze termijnen voor levering zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 2. De enkele overschrijding van de termijn van levering brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet of niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Opdrachtnemer dit spoedig mogelijk melden aan Opdrachtgever en zullen partijen dienaangaande in overleg treden.
 3. Partijen staan in voor de nakoming van deze verplichting tot geheimhouding door de eigen medewerkers. Indien zulks een bijzondere geheimhoudingsverklaring vergt werken beide partijen daaraan mee.
   

Artikel 4 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde offertes, analyses, ontwerpen en rapporten alsmede het voorbereidende materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van derden wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom.
   

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

 1. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de inhoud en de omvang van de opdracht te wijzigen in overleg met Opdrachtnemer.
 2. Indien de wijziging van de opdracht leidt tot meerwerk zal Opdrachtnemer naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig, over de voorgelegde meerkosten in ieder geval voordat de wijziging van de opdracht wordt geëffectueerd. Indien de wijziging van de opdracht noopt tot aanpassing van de tijdsplanning stemt Opdrachtgever hiermee in.
   

Artikel 6 Inzet van derden

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd na overleg met de Opdrachtgever om medewerkers die zijn ingezet te vervangen door derden.
 2. Opdrachtnemer staat er voor in dat de derden die ter vervanging wordt ingezet van een kwalitatief niveau is dat gelijk of hoger is dan het niveau van degene die vervangen wordt.  Partijen kunnen in overleg hiervan afwijken.
 3. Opdrachtnemer kan -gelet op diens bedrijfsfilosofie-  in overleg met de  Opdrachtgever derden inzetten indien de specifieke expertise van deze medewerkers een meerwaarde heeft bij de uitvoering van de opdracht. 
   

Artikel 7 Verplichtingen

 1. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met Opdrachtgever vastgestelde afspraken en procedures.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer wordt verstrekt.  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
   

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering  van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en  het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt bij de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht reeds heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden en een gemiddelde inzet kennen van 3 dagen in de week of meer geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden tot een maximum van euro 35.000 excl. btw.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
   

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de organisatie van Opdrachtgever worden daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door een partij niet mogelijk is, langer duurt dan 20 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
   

Artikel 10 Beëindiging

 1. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten van schadevergoeding.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden louter op basis van overschrijding van een vastgestelde tijdsplanning noch in geval Opdrachtnemer tekort komt in de nakoming van de overeenkomst en hem geen redelijke termijn is geboden voor herstel.
   

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands Recht.
 2. Geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan over de uitvoering dan wel de interpretatie van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegd rechter te Utrecht.

 

 

Ligtpunt.nl
Stress- en burn-outexpert